คำนวนดัชนีมวลกาย(BMI)

ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเป็นปัญหาของคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น บางครั้งดูภายนอกอาจจะบอกไม่ได้ว่าอ้วนหรือไม่ การวัดดัชนีมวลกาย และการวัดเส้นรอบเอวจะเป็นตัวบอกว่าคุณต้องจัดการกับน้ำหนักคุณหรือยัง อาจจะต้องเทียบระหว่างน้ำหนักและส่วนสูงที่เราเรียกว่า ดัชนีมวลกายซึ่งบอกว่าน้ำหนักของเราเมื่อเทียบกับส่วนสูงเกิดค่าปกติหรือไม่ ดัชนีมวลกายยังมีจุดอ่อนที่ไม่ได้บงบอกปริมาณไขมันในร่างกาย เส้นรอบเอวจะบอกว่าไขมันในอวัยวะภายในของเราเป็นอย่างไร

ตารางข้างล่างเป็นการคำนวนหาดัชนีมวลกาย การแปลผลควรจะใช้สำหรับชาวเอเซียซึ่งได้อธิบายไว้ด้านล่างแล้ว

เพศ: ชาย หญิง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
กดเพื่อคำนวน

พื้นที่ผิว(Body Surface Area)= m2
Lean Body Weight = kg = lbs
น้ำหนักที่ควรเป็น(Ideal Body Weight) = kg = lbs
ดัชนีมวลกาย(Body Mass Index) = kg/m2 =

การแปลผลดัชนีมวลกายตามมาตราฐานคนทางยุโรปใช้
  • ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 ให้ถือว่าน้ำหนักน้อยกว่าปกติ
  • ดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5 และ 24.9 เป็นน้ำหนักปกติ
  • ดัชนีมวลกายระหว่าง 25 และ 29.9 เป็นน้ำหนักเกิน
  • ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 เป็นน้ำหนักอ้วน

สำหรับประเทศในเอเซีย

  • ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 คุณมีน้ำหนักน้อยเกินไป ซึ่งอาจจะเกิดจากนักกีฬาที่ออกกำลังกายมาก และได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และมีปริมาณพลังงานเพียงพอ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
  • ดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5-22.9 คุณมีน้ำหนักปกติและมีปริมาณไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ มักจะไม่ค่อยมีโรคร้าย อุบัติการณ์ของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงต่ำกว่าผู้ที่อ้วนกว่านี้
  • ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 23-24.9คุณเริ่มจะมีน้ำหนักเกิน หากคุณมีกรรมพันธ์เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงต้องพยายามลดน้ำหนักให้ดัชนีมวลกายต่ำกว่า 23
  • ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 25-29.9คุณจัดว่าเป็นคนอ้วนระดับ1 และหากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 ซม.(ชาย) 80 ซม.(หญิง) คุณจะมีโอกาศเกิดโรคความดัน เบาหวานสูง จำเป็นต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
  • ดัชนีมวลกายมากกว่า 30คุณจัดว่าอ้วนระดับ2 คุณเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วน หากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ปกติคุณจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง คุณต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างจริงจัง
 


Design by  :   MaePrikHos.com
โรงพยาบาลแม่พริก 29 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel 054-299324,054-299261
ติดต่อ Webmaster : Maeprikhos@Gmail.com

 

 

 

Untitled Document